Uutisarvot

Tiedotteen julkaiseminen

Uutisen ja samalla myös tiedotteen julkaisemiseen vaikuttaa mm. uutisarvo ja uutiskriteerit. Uutisarvo riippuu itse tiedotusvälineestä, ajankohdasta ja muusta uutistarjonnasta. Se on tiedotusvälineen tai yksittäisen toimittajan antama painoarvo uutiselle sillä hetkellä suhteessa muihin tarjottuihin uutisiin. Esimerkiksi jos muita uutisia on vain vähän, voi pienikin juttu ylittää uutiskynnyksen eli tulla julkaistuksi. Julkaisuun vaikuttaa myös ns. uutiskriteerit, jotka saattavat hieman vaihdella eri tiedotusvälineissä. Perinteiset uutiskriteerit ovat kuitenkin ajankohtaisuus, kiinnostavuus, läheisyys, tärkeys, laajuus, epätavallisuus ja julkisuustekijä. Ennen tiedotteen laadintaa kannattaakin miettiä, että tarjottavassa uutisessa vähintään yksi näistä ehdoista toteutuu. On hyvä muistaa, että tiedotusvälineet toimivat pitkälti oman kohderyhmänsä – lukijoidensa tai kuulijoidensa – ehdoilla ja valitsevat julkaistavat uutiset sen mukaan, minkä olettavat juuri heitä kiinnostavan. Valtakunnallisen sanomalehden lukijoita kiinnostavat hieman eri asiat kuin pienen paikallislehden lukijoita. Etenkin paikallisiin tiedotusvälineisiin kannattaa tarjota myös hieman vähäisemmältäkin tuntuvia juttuja, sillä ne voivat olla kiinnostuneita dokumentoinmaan paikallista harrastuselämää. Esim. vieraileva taiteilija tai jonkun kurssin järjestäminen voivat olla tällaisia. Myös vuosikokouksen tärkeistä päätöksistä ja hallituksen uudesta kokoonpanosta kannattaa tiedottaa paikallislehtiin. Avoimuus ja tasapuolisuus ovat tiedottamisessa tärkeitä, eli ei pidä unohtaa mitään paikallista tiedotusvälinettä. Sen sijaan valtakunnallisiin tiedotusvälineisiin ei aivan pienimmistä asioista välttämättä kannata tiedottaa. Kannattaa muistaa, että tiedotteen julkaisemiseen vaikuttaa myös monet yhteisöstä riippumattomat tekijät, kuten sattuma. Suuri uutinen syrjäyttää lähes poikkeuksetta pienen yhdistyksen tarjoaman jutun, eikä sille vain voi mitään.

Miksi tiedottaminen kannattaa

Yksinkertaistaen voisi todeta, että mitä enemmän julkisuutta, sitä enemmän myös uusia jäseniä sekä yhteiskunnan tukea. Kun seura on näkyvästi esillä, sinne on myös uusien jäsenten helpompi löytää ja matalampi kynnys tulla. Myös avustusten ja sponsoreiden saaminen on yleensä helpompaa, mitä tunnetumpi seura on. Onhan se aivan luonnollista, että taloudellista tukea myönnetään mieluummin sellaiselle taholle, jonka toiminta on näkyvää ja avointa. On kovin uskaliasta alkaa tukea sellaista yhdistystä, josta kukaan ei tiedä mitään. Tiedottaminen ja tunnettuuden tavoittelu on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, joka ottaa oman aikansa. Se on myös jatkuvaluonteista, ei mikään projekti, joka päättyy, kun tavoite on saavutettu. Siksi on tärkeää, ettei heti ensimmäsiten vastoinkäymisten jälkeen lannistuta, vaan pohditaan yhdessä, mitä voisi tehdä toisin. Kenelle tiedottaminen seurassa sitten kuuluu? Siihen ei ole olemassa yhtä oikeata vastausta, mutta tiedotus on kutienkin hyvä keskittää yhdelle tai kahdelle henkilölle, jottei tule päällekkäisyyksiä tai unohtamisia. Sihteeri tai puheenjohtaja voivat olla tällaisia vastuuhenkilöitä, mutta muiden jäsenten on muistettava pitää heidät ajan tasalla. Pääasia kutienkin on, että asia sovitaan yhteisesti ja jokainen tietää oman vastuualueensa.

Comments are closed.