Pekka Salminen, 1959-2024

Rakas ystävämme, ahkera jäsenemme ja pohjoismaisen valokuvaajayhteistyön uranuurtaja Pekka Salminen haudataan tänään. Kära vän, flitiga medlem och pionjär inom nordiskt fotografisamarbete, Pekka Salminen, begravs idag.

Hän menehtyi vaikean äkillisen sairauden murtamana 23.5.2024. Han avled efter en svår och plötslig sjukdom den 23 maj 2024.

Pekan valokuvaajaura oli pitkä ja monipuolinen. Kuvaajana hän oli tinkimätön arjen ja tapahtumien kuvaaja ja dokumentoija. Pekka oli tarkka ympäristön havainnoija. Hän löysi ja ikuisti kauniit sommittelut ja myös humoristiset tapahtumat.     

 Pekka toimi aktiivisesti eri kameraseuroissa, luomalla muille jäsenille edellytyksiä harrastuksensa edistämiseen kouluttamalla ihmisiä valokuvauksen eri alueilla. Pekka toimi Suomen Kameraseurojen liiton hallituksessa vuodesta 2013. Hän vastasi aluksi koulutustoiminnasta ja myöhemmin Pohjoismaisesta yhteistyöstä.

Pekka oli perustamassa Pohjoismaista valokuvausliittoa Helsingissä vuonna 2016 pidetyssä kokouksessa. Hänet valittiin tuolloin liiton varapuheenjohtajaksi.  Pohjoismainen valokuvausliitto Nordiskta Förbundet för Fotografi oli viime vuodet hänen suvereeni vastuualueensa. Varhaiset vuodet Ruotsissa loivat kieleen ja kulttuuriin pohjan, joka mahdollisti aktiivisen ja arvostetun aseman pohjoismaisten valokuvaajien keskuudessa.  

Pekan ehkä suurin Kameraseurojen liiton sekä kameraseurojen hyväksi tekemä ponnistus oli 2016-2017 toteutettu Suomen sankarihautausmaiden dokumentointi Kaatuneiden muistosäätiön toimesta. Projektin koordinointi, puuttuvien tietojen täydentäminen ja kuvien kokoaminen vaativat aikaa ja vaivaa. Ponnistus palkittiin merkittävän kulttuurihistoriallisen työn valmistuessa yhteistyössä suomalaisten kameraseurojen aktiivihenkilöiden kanssa.  

Pekka oli taitava Excelin käyttäjä, hän laati makrot ja tietokannat valokuvanäyttelyissä hyväksytyistä ja palkituista kuvista, joiden avulla hän pystyi tarkistamaan, onko samoja kuvia tarjottu uudestaan. Hän myös piti NFFF tietokantaa arvonimipisteistä. 

Pekka poistui keskuudestamme liian aikaisin ja liian nopeasti. Suru on syvä, mutta elämä jatkuu. Pekka on muistoissamme ja jatkamme hänen viitoittamaa työtä pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi. 


Pekkas fotografkarriär var lång och mångsidig. Som fotograf var han kompromisslös i att dokumentera vardagen och händelser. Pekka var en noggrann observatör av sin omgivning. Han hittade och förevigade vackra kompositioner och även humoristiska händelser.

Pekka var aktiv i olika fotoklubbar och skapade förutsättningar för andra medlemmar att utveckla sitt intresse genom att utbilda människor inom olika områden av fotografering. Pekka satt i styrelsen för Finlands Fotoklubbar Förbund från 2013. Han ansvarade först för utbildningsverksamheten och senare för det nordiska samarbetet.

Pekka var med och grundade Nordiska Fotografi Förbundet vid ett möte i Helsingfors 2016. Han valdes då till förbundets vice ordförande. Det nordiska fotografiförbundet Nordiskt Förbund för Fotografi var under de senaste åren hans suveräna ansvarsområde. Hans tidiga år i Sverige lade grunden för språket och kulturen, vilket möjliggjorde en aktiv och uppskattad position bland nordiska fotografer.

Pekkas kanske största insats för Fotoklubbar Förbundet och fotoklubbarna var dokumentationen av Finlands hjältarnas begravningsplatser 2016-2017, genomförd av De stupades minnesstiftelse. Projektets samordning, komplettering av saknade uppgifter och samling av bilder krävde tid och ansträngning. Insatsen belönades när ett betydande kulturhistoriskt verk färdigställdes i samarbete med aktiva personer inom finska fotoklubbar.

Pekka var skicklig på Excel, han skapade makron och databaser över de bilder som godkänts och belönats på fotoutställningar, vilket gjorde det möjligt för honom att kontrollera om samma bilder erbjudits igen. Han höll även NFFFdatabas över hederstitelpoäng.

Pekka lämnade oss alltför tidigt och alltför snabbt. Sorgen är djup, men livet fortsätter. Pekka är i våra minnen och vi fortsätter hans arbete för att främja det nordiska samarbetet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.