Vuosi- ja teemanäyttelysäännöt

Voimassa 1.1.2020 alkaen

1. Yleistä

Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n (myöhemmin: liitto) suojeluksessa järjestetään vuosittain kaksi näyttelyä.

Keväällä järjestettävän vuosinäyttelyn tarkoitus on toimia vuotuisena läpileikkauksena suomalaisen valokuvausharrastuksen parhaista saavutuksista. Vuosinäyttely on aiheeltaan vapaa, ja se järjestetään maalis – toukokuussa liiton kevätkokouksen yhteydessä.

Syksyllä järjestettävän teemanäyttelyn tarkoitus on aktivoida jäsenistöä valokuvaamaan yhteisen aiheen ympärillä. Teemanäyttely järjestetään loka-joulukuussa liiton syyskokouksen yhteydessä.

Näyttelyt voivat kiertää usealla eri paikkakunnalla. Kiertoaika on enintään yksi vuosi.

2. Ohjeet näyttelyn järjestäjälle

2.1. Järjestäjän valinta

Liiton hallitus valitsee näyttelyiden järjestäjät. Näyttelypaikkakuntia valitessaan hallitus ottaa huomioon sekä alueellisen tasapuolisuuden että järjestäjien mahdolliset juhlavuodet.

Näyttelyn järjestäjän on oltava liiton jäsenseura, jonka jäsenmaksuosuus liitolle on suoritettu. Yhden näyttelyn järjestelyt voidaan jakaa myös usean eri seuran vastuulle. Näyttelyn järjestämisetä sovitaan liiton ja järjestäjän kesken sitovasti.

Hakemus näyttelyn järjestämisestä on jätettävä liiton hallitukselle vuosinäyttelyn osalta viimeistään näyttelyä edeltävän vuoden tammikuussa, ja teemanäyttelyn osalta viimeistään näyttelyä edeltävän vuoden syyskuussa. Hakemuksesta on käytävä alustavasti ilmi näyttelyn ajankohta ja näyttelypaikka. Jos haettava näyttely on teemanäyttely, voi järjestäjä ehdottaa sille teemaa.

2.2. Talous

Liitto tukee järjestäjää taloudellisesti hallituksen vuosittain vahvistamalla summalla. Maksu suoritetaan sen jälkeen, kun näyttelyyn tarjotut teokset on tuomaroitu ja tulokset julkaistu.

Järjestäjä perii kuvamaksut osallistujilta. Maksun ensisijainen tarkoitus on kattaa järjestäjälle näyttelyn järjestämisestä ja kuvien palautuksesta syntyvät kulut. Liiton hallitus vahvistaa kuvamaksun suuruuden vuosittain.

Nuorille kuvaajille osallistumismaksu on vain puolet normaalista osallistumismaksusta. Nuorella kuvaajalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on näyttelyn avajaispäivänä alle 29-vuotias.

2.3. Tiedotus

Tarkka tieto näyttelyn ajankohdasta ja paikasta, siihen tarjottavien kuvien viimeisestä lähetyspäivämäärästä ja postitusosoitteesta, sekä avajaisten ajankohdasta on tiedotettava liiton hallitukselle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen näyttelyä. Kuvalähetysten viimeistä lähetyspäivämäärää ei saa määrätä aikaisemmaksi kuin kolme (3) kuukautta ennen näyttelyä. Liiton sivuille merkitään Liiton näyttelyvastaavan toimesta yksittäistä näyttelyä koskevat tarkat tiedot, joka sisältää tarpeelliset päivämäärät, kuvakoot, maksun suuruus ja kuvien toimitustapa ja -osoite, maksutapa tilitietoineen, asiaan kuuluvat linkit sekä järjestävän seuran yhteyshenkilö.

Liitto vastaa näyttelyn tiedotuksesta valtakunnallisella tasolla järjestäjän antamien tietojen perusteella. Järjestäjä vastaa tiedotuksesta paikallismedioissa.

2.4. Vastuut

Näyttelyyn osallistujan on oltava liiton jäsenseuran jäsen. Mikäli osallistuja kuuluu useaan eri seuraan, voi hän osallistua yhteen näyttelyyn vain yhden seuran nimissä. Osallistujalla on oltava kaikki oikeudet valokuviinsa, ja oikeudet säilyvät lähettämisestä huolimatta. Osallistuja vastaa yksin intimiteetti- yms. kysymyksistä, eli esim. siitä, että hänellä on lupa julkaista kuva.

Teosten lähettäjä on vastuussa teosten oikea-aikaisesta lähettämisestä sekä oikeista toimitusosoitemerkinnöistä sekä asianmukaisesta pakkaamisesta siten, että paketti kestää kuljetuksen näyttelyn järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Näyttelyn järjestäjä on velvollinen käsittelemään näyttelyyn tarjottuja teoksia huolellisesti, mutta ei ole korvausvelvollinen vahinko- tai katoamistapauksessa. Järjestäjän on palautettava näyttelyyn hyväksytyt teokset jäsenseuroille näyttelykierron jälkeen viimeistään kuukauden kuluessa näyttelyn päättymisestä. Jos samasta seurasta tulee useita lähetyksiä, saa järjestäjä palauttaa kaikki teokset yhteen osoitteeseen. Kuvatiedostoja ei palauteta, mutta käyttöoikeudet määräytyvät kohdan 2.5. mukaisesti.

2.5. Teosten julkaisu

Järjestäjällä ja Liitolla on oikeus julkaista näyttelyyn hyväksyttyjä teoksia ilman korvausta näyttelyluettelossa ja näyttelyn tiedotuksen yhteydessä esim. omilla kotisivuillaan. Liitolla on myös oikeus julkaista näyttelyyn hyväksyttyjä teoksia ilman korvausta osana Liiton omaa näyttely- ja tiedotustoimintaa.

2.6. Näyttelyluettelo

Näyttelystä tehdään julkaisu, johon pyritään painamaan kaikki näyttelyyn hyväksytyt teokset. Jokainen näyttelyyn kuviaan tarjonnut osallistuja on oikeutettu saamaan yhden kappaleen luetteloa korvauksetta.

3. Valintaraati ja kuvien tuomarointi

Valintaraadin jäsenien tulee olla valokuvauksen tai kuvataiteen ansioituneita edustajia. Näyttelyn järjestäjän on tehtävä sitova ehdotus valintaraadin jäsenistä Liiton hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kuvien arvostelutilaisuutta.  Liiton hallitus vahvistaa näyttelyn valintaraadin järjestäjän ehdotuksen perusteella, ja nimeää valintaraatiin oman edustajansa. Valintaraatiin on kuuluttava vähintään kolme jäsentä. Näyttelyn järjestäjä vastaa valintaraadille syntyvistä kuluista ja palkkioista.

Digitaalisten teosten arviointi voidaan tehdä etätyönä kalibroidulta näytöltä, Liiton käyttämää kuvaportaalia hyödyntäen. Ripustettavien kuvien arviointi tehdään koko raadin yhteisessä tilaisuudessa. Ripustettavat kuvat tulee arvostella normaalilta katseluetäisyydeltä ja digikuvat katsotaan näyttöruudun kokoisina. Kuvien pisteytys tulee tapahtua itsenäisesti. Teosten palkitseminen tapahtuu raadin jäsenten yhteistyönä. Järjestäjällä on oikeus siirtää väärään sarjaan tarjottu teos toiseen sarjaan.

Ennen teosten arviointia valintaraadille toimitetaan Liiton hallituksen määrittelemät kirjalliset ohjeet käytettävistä arviointikriteereistä. Erityisesti teemanäyttelyssä on tärkeää teeman sisällön määrittely. Raadin tulee noudattaa näyttelyn sarjojen sääntöjä.

Valintaraati valitsee näyttelyyn osallistuneiden seurojen joukosta yhden, joka nimitetään Raadin valinta näyttelyn parhaimmaksi seuraksi. Valintaraati saa tehdä valinnan subjektiivisesti, mutta sen on perusteltava valinta.

Vuosinäyttelyn valintaraati valitsee osallistujien joukosta Vuoden Kuvaajan ja Vuoden Nuoren Kuvaajan ensisijaisesti C1 tai C2 sarjoihin tarjottujen teosten pohjalta. Nuoren kuvaajan on oltava näyttelyn avajaispäivänä alle 29-vuotias. Mikäli ehdot täyttäviä teoksia ei ole mahdollista valita em. sarjoista, nämä valinnat tehdään muiden tarjottujen teosten pohjalta valintaraadin subjektiivisen näkemyksen perusteella.

Valintaraati voi myöntää kunniakirjoja erityisen ansiokkaille teoksille. Kunniakirjan saaneiden kuvien joukosta raati nimeää myös Raadin Mielikuvan (yksi yksittäiskuva, ei kuvasarja).

4. Säännöt vuosi- ja teemanäyttelyyn osallistuville kuvaajille

4.1 Yleistä

Näyttelyyn ehdolle lähetettävien kuvien käsittelytapa on vapaa. Kaikkien kuvassa käytettyjen elementtien tulee olla kuvaajan itsensä tuottamia.

Aiemmin SKsL:n vuosi- ja teemanäyttelyihin hyväksyttyjä teoksia tai edes niiden rinnakkaisruutuja tai aiemmin kuvasarjoihin kuuluneita yksittäisiä valokuvia ei saa lähettää uudelleen. Tällaiset kuvat hylätään eikä maksuja palauteta.

4.2 Teosten nimeäminen

Sekä vedokset että kuvatiedostot on nimettävä siten, että nimestä voi yksilöidä teoksen. Kuvakokonaisuudet tulee nimetä siten, että ne voi selkeästi tunnistaa kuuluvaksi samaan kokonaisuuteen (esim. Kuvan nimi 1/5 Kuvan nimi 2/5, jne…).

4.3 Sarjajaot

Vuosi- ja teemanäyttelyyn voi lähettää teoksia ehdolle kuuden eri sarjan kautta. Lähetettävien teosten määrää ei ole rajoitettu, mutta yhdeltä kuvaajalta voidaan hyväksyä vain 4 teosta/sarja.. Kuvasarjat ovat:

A1. Ripustettavat värikuvat
A2. Ripustettavat mustavalkokuvat
B1. Värilliset digitaaliset kuvat
B2. Mustavalkoiset digitaaliset kuvat
C1. Ripustettavat kuvasarjat (5-10 kuvan teos)
C2. Digitaaliset kuvasarjat (5-10 kuvan teos)

Ripustettavat kuvat

Sarjoihin A1 ja A2 osallistuvat yksittäiset vedokset, joiden arkin koko on 40 x 50 cm tai 30 x 40 cm, ja suurin sallittu paksuus 5 mm, mahdollinen pohjustus ja kehyskartonki (passepartout) mukaan lukien. Kuviin voi tehdä kehykset myös kuvankäsittelyssä kuitenkin niin, että arkin kokonaismitat ovat 40 x 50 cm tai 30 x 40 cm. Vedosten taakse, vasempaan yläkulmaan, on merkittävä teoksen nimi, kuvaajan nimi sekä seuran nimi. Mielellään myös kuvaajan arvonimet merkitään kuvaajan nimen yhteyteen. Teoksen näkyvälle puolelle ei saa tehdä nimi- tai nimimerkkimerkintöjä. Mustavalkoiseksi katsotaan myös kuva, joka on sävytetty korkeintaan yhdellä värillä.

Digitaaliset kuvat

Sarjoihin B1 ja B2 osallistuvat digitaaliset kuvat. Tiedostot toimitetaan JPEG-muodossa. Kuvan vaakasivu sivun enimmäismitta on 1920 pikseliä tai pystysivu enintään 1080 pikseliä. Yksittäisen kuvatiedoston koko saa olla enintään 2 Mt. Digitaalisiin kuviin ei saa tehdä kehyksiä. Kuvatiedoston nimellä ei ole merkitystä, koska kuvien nimet ilmoitetaan kuvaportaalissa.

Kuvasarjat

Sarjoihin C1 ja C2 osallistuvat sekä digitaaliset että ripustettavat 5-10 kuvaa käsittävät kuvateokset. Teos voi olla vedosten tai projisoitavien kuvien kokoelma, ei kuitenkaan molempia sekaisin.

2-4 kuvan kuvakokonaisuuksilla voi osallistua sarjoihin A1, A2, B1, B2.

5. Kuvien toimittaminen näyttelyn järjestäjälle

Kuvat on lähetettävä viimeistään järjestäjän ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Kuljetusoperaattorin toimittamissa kuvissa määräävänä on postituspäivä.

Yksittäinen seuran jäsen voi lähettää kuvia seuransa nimissä.

Kaikkien kuvatiedostojen lähettämisessä käytetään SKsL:n kuvaportaalia. Kuvaaja kirjautuu portaaliin omalla nimellään ja lataa kuvat valitsemiinsa sarjoihin sekä suorittaa kuvamaksut ensisijaisesti näyttelyn järjestäjän ilmoittamalle pankkitilille ja toissijaisesti portaalin PayPal-maksujärjestelmässä, jos näyttelyn järjestäjä on avannut oman PayPal-tilin. Myös muut järjestävän seuran tarjoamat modernit maksutavat ovat mahdollisia (esim. mobiilimaksu). Mikäli maksaja on eri kuin osallistuja tai lähettävä seura maksaa usean osallistujan osallistumismaksut, pitää siitä ilmoittaa näyttelyn järjestäjälle maksujen kohdistamiseksi oikein.

Tarkistustoimenpiteenä ja näyttelyluettelon julkaisua varten myös ripustettavien kuvien digitaaliset versiot ladataan kuvaportaaliin B1 ja B2 sarjojen teknisiä arvoja käyttäen.

Ripustettavat kuvat lähetetään näyttelyn järjestäjän antamaan osoitteeseen. Lähetykseen on liitettävä mielellään portaalista otettu kuvakaappaus ladatuista kuvista. Lähettäjän palautusosoite merkitään kuljetusoperaattorin antamien ohjeiden mukaisesti. Maksukuittia ei tarvitse liittää mukaan lähetykseen, sillä maksut tarkistetaan tiliotteesta.

Näyttelyn järjestäjälle toimitetaan digitaalisia tiedostoja pelkästään liiton kuvaportaalia käyttäen. Muita tallennusmuotoja ei oteta vastaan.

6. Hylkäysperusteet

Annettuja ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ohjeiden vastaiset kuvat hylätään. Maksuja ei tällöin palauteta.

 

Comments are closed.