Tietosuojaseloste

Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen KameraseurojenLiitto ry (jäljempänä SKsL / yhdistys)
  PL 44
  37501 LEMPÄÄLÄ
  Y-tunnus:0276104-9

 2. Rekisterinpitäjän edustaja
  Toiminnanjohtaja Kari Tolonen / toimisto@sksl.fi

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
  Yhdistyksen sekä sen jäsenyhdistysten jäsenrekisterien hallinta, ylläpito ja tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen tapahtumiin osallistuneille henkilöille. Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen yhteistyökumppaneille ja toiminnasta kiinnostuneille. Yhdistyksen sekä sen jäsenyhdistysten jäsenmaksulaskutuksen toimittaminen.
 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen perusteella.

 5. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
  Kameraseura johon kuuluu. Alaryhmät joihin kuuluu. Nimi Yhteystiedot Liittymisajankohta Eroamisajankohta Tiedot jäsenen tilaamista palveluista ja niiden maksuista. Tiedot jäsenen maksusuorituksista.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterissä olevat henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään seuraavissa tilanteissa:
  – jäseneksi haun yhteydessä jäsenhakulomakkeen kautta
  – kurssin tai tuotteen oston yhteydessä
  – sähköpostiviestinnän yhteydessä

 7. Henkilötietojen vastaanottajat ja siirrot
  Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ellei siihen olerekisteröidyn etukäteistä suostumusta. Henkilötietoja käsittelee SKsL:n sen hetkinen hallitus, toiminnanjohtaja sekä erikseen tehtävään nimetty toimihenkilö tarpeen mukaan. Henkilötietojen vastaanottajia ei yksilöidä, koska yhdistyksen hallituksen kokoonpano on muuttuva.
   
  Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti Euroopan unionin alueella. Mikäli henkilötietoja kuitenkin siirrettäisiin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, tällaiset siirrot tehdään aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. SKsL käyttää viestinnässään kolmannen osapuolen palveluita, joiden avulla se välittää tietoa tapahtumista ja palveluista jäsenille sekä toiminnasta kiinnostuneille. Näihin palveluihin SKsLsiirtää jäsentensä yhteystiedot yhteydenpitoa varten. Sähköpostiviestintään käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Henkilötietojen siirto Yhdysvaltoihin on järjestetty kyseisen palveluntarjoajan kanssa sopivin ja asianmukaisin suojatoimin, jotka vastaavat sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

  Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää Gruppo Software Oy

 8. Henkilötietojen säilytysaika
  Jäsenten tietoja säilytetään koko jäsenyyden ajan ja 2 vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen.Palveluja tai tuotteita ostaneiden tietoja säilytetään 2 vuotta ostotapahtumasta alkaen.

 9. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  Oikeus peruuttaa suostumus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016, ”Tietosuoja-asetus”) 7 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

  Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
  Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietyt kyseisessä artiklassa tarkemmin säädetyt tiedot henkilötietojen käsittelyä koskien.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Tietosuoja-asetuksen 16 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

  Oikeus tietojen poistamiseen
  Tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin kyseisessä artiklassa säädetyistä perusteista täyttyy.

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, edellyttäen että jokin kyseisessä artiklassa säädetyistä perusteista täyttyy.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Tietosuoja-asetuksen 20 artiklan nojalla rekisteröidylläon oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.Kun rekisteröity käyttää edellä kuvattua oikeuttaan siirtäätiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

  Vastustamisoikeus
  Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saaenää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn onolemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet javapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

  Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna
  Tietosuoja-asetuksen 22 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneenvastaavalla tavalla merkittävästi. Kyseistä oikeutta ei kutienkaan sovelleta mm. silloin, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten taikka jos se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Rekisteröidyn käyttäessä tätä oikeuttaan rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkovan henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta annettua, sovellettavaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

  Rekisterinpitäjän velvollisuudet rekisteröityjen oikeuksien johdosta
  Rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidyille tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 15-22 artiklan nojalla tehdyn pyynnön johdosta ilman aiheetontaviivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.
   
  Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava sähköisesti mahdollisuuksien mukaan, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottavamahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

 10. Henkilötietojen toimittaminen rekisterinpitäjälle
  Rekisteröidyn on toimitettava henkilötietojensa rekisterinpitäjälle jäseneksi hakemisen yhteydessä sekä palveluita ja/tai tuotteita ostaessa.Rekisteröidyn ei sinänsä ole pakko toimittaa henkilötietojaan rekisterinpitäjälle, joskin henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi hankaloittaa tai estää asioinnin rekisterinpitäjän kanssa.

 11. Henkilötietojen käsittely ja profilointi
  Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen käsittelytoimintaa.

 12. Henkilötietojen jatkokäsittely
  Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelisi henkilötietoja edelleen muihin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän tietosuojalainsäädännön mukaisena velvollisuutena on ilmoittaa rekisteröidyille ennenjatkokäsittelyä tällaisesta tarkoituksesta. Tällöin rekisterinpitäjän on annettava myös kaikki asiaan kuuluvat lisätiedot.

 13. Yleinen kuvaus rekisterinpitäjän asianmukaisista teknisistä ja organisatorisistaturvatoimista
  Tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty asianmukaisesti mm. salauksin ja teknisin rajoituksin. Rekisteriin on pääsyoikeudet ainoastaan hallituksen jäsenillä, toiminnanjohtajalla ja kirjanpitäjällä, joita koskee salassapitositoumukset. Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja mm. arvioi henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

Comments are closed.